+421 55 625 02 38
PrihlásiťRegistrovať

Pondelok až piatok:

9:30 - 18:00 hod.

Sobota:

9:00 - 13:00 hod.

Mail: info@bergsport.sk

Telefón: +421 55 625 02 38

Prevádzka - kamenná predajňa:

BERG ŠPORT

Hlavná 40

040 01 Košice

Slovensko

BUFF
mačky
snežnice
splavovanie

cestovaťeľské potreby
moskytiery
BPA Free
šatky
Impregmácie nové
merino

Káva a čaj Growers
Hamaky a siete

nalgene

vodaend

voda

impregnácie

inteligentné svietenie

kanoe

kresadla

meracie pristroje

ohrev

slackline

solar 2

solar

varenie

victorinox
termosky

  Podmienky predaja


  Všeobecné obchodné podmienky Berg šport SK s.r.o. pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu

  Všeobecné ustanovenia

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti podnikateľského subjektu BERG ŠPORT SK s.r.o. so sídlom Belehradská 3, 040 13 Košice, IČO: 36764931, je zapísaný v Obch. registri OS Košice I odd.:Sro vložka číslo: 19679/V (ďalej len "predávajúci") a kupujúceho (ďalej len "kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.bergsport.sk (ďalej len "bergsport.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na ďiaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len "kúpna zmluva"). (Kupujúci a Predávajúci spolu ďalej len "Zmluvné strany").

  2. Tieto VOP boli vytvorené a platia pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len "E-shop") na bergsport.sk

  3. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na bergsport.sk . Používanie internetového obchodu www.bergsport.sk je dobrovoľné.

  4. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

  5. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplýva zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služiebna základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedotknuté.

  6. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-shopu bergsport.sk. Používateľ portálu je akákoľvek osoba, ktorá má záujem o informácie, tovar alebo služby nachádzajúcich sa na bergsport.sk prevádzkovateľa. Používateľ registráciou akceptuje všeobecné obchodné podmienky a zaväzuje sa ich dodržiavať.
   Prevádzkovateľ zverejňuje zoznam tovarov a služieb, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese www.bergsport.sk. Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky cez elektronický obchod zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel všetkým podmienkam a bezvýhradne s nimi súhlasí. Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu môžu uskutočňovať právnické aj fyzické osoby.Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú iné podmienky  od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

  7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-shopu bergsport.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-shopu.

  8. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na stránke bergsport.sk.

  9. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:

  Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť:

  BERG ŠPORT SK s.r.o.
  Belehradská 3 ,040 13 Košice
  IČO: 36 764 931
  DIČ: SK2022363211

  Kontaktné údaje predávajúceho:
  Mail: info@bergsport.sk
  Telefón: +421/55/ 625 02 38

   

  1. Orgán dozoru Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 043 79 Košice

  2. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke na internetovom obchode bergsport.sk, ktorý prevádzkuje Predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. Informatívna dostupnosť je uvedená pri každom tovare.

  3. Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Dodávateľ nezodpovedá za korektnosť informácií čerpaných z týchto zdrojov.

  4. Platnosť cien trvá do oznámenia nových cien. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky. Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia.

  5. Dodávateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovom obchode bergsport.sk pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky. Predávajúci je viazaný Kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke bergsport.sk počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky Kupujúcemu.

  Objednávka - spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

  1. Tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva postupom uvedeným v návode na hlavnej stránke. Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informačný email s predmetom "Potvrdenie prijatia objednávky", ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto zatiaľ nevzniká kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom a ani sa nepotvrdzuje objednávka.

  2. Záväzným akceptovaním objednávky Kupujúceho Predávajúcim je e-mailové potvrdenie Predávajúceho Kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení ceny, dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Pri potvrdení bude stanovený termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom zákazníka dlhší ako 7 dní. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré obdrží kupujúci na e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

  3. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká vystavením daňového dokladu – faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi. Záväzné akceptovanie objednávky - kúpna zmluva resp.faktúra obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom -obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu . Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny

  4. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne.

  5. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

  6. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

   1. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt(telefón a e-mailová adresa)

   2. Popis a názov objednávaného tovaru podľa katalógu

   3. Množstvo objednávaného tovaru

   4. Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho).

  7. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

  8. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

  Stornovanie objednávky

  1. Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom alebo telefonicky v nasledovných prípadoch:

   1. Do 24 hodín od vytvorenia objednávky alebo dokiaľ nebola objednávka potvrdená zo strany Predávajúceho.

   2. V prípade, že nebola dodržaná publikovaná cena výrobku.

  2. V prípade, že Kupujúci stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť Predávajúcemu všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak zákazník stornuje objednávku po jej odoslaní Predávajúcim a Predávajúcemu vznikli náklady na dopravu tovaru.

  3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v určenej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak zákazník neodpovedá na e-mail alebo ho nemôže telefonicky zastihnúť po dobu viac ako troch pracovných dní za sebou.

  Podmienky dodania tovaru

  1. Ak sa nedohodlo inak, dodávateľ sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 15 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi.

  2. Pri doručení zásielky kuriérom je Kupujúci povinný skontrolovať zásielku - jej prípadné poškodenie. Pri doručení kuriérom musí Kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom/porušenom balení zásielky. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je zákazník povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu. Pri nesplnení vyplnenia škodového zápisu, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

  3. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá fakturovanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený (avšak bez známok poškodenie samotnej zásielky, na čo sa vzťahuje bod 2.), je Kupujúci túto skutočnosť bezodkladne oznámiť do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru, inak dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

  4. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom alebo priamo s tovarom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.

  5. Kupujúci je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať dodávateľa, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.

  6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

  7. Predávajúci je povinný:
   - dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
   - zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
   - odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad)

  8. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

  Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

   

  1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

  2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.

  3. Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom (kamennom obchode).

  4. Spotrebiteľ je povinný oznámiť vrátenie tovaru predávajúcemu vopred e-mailom resp. telefonicky s uvedením čísla objednávky na ktorú bol tovar zakúpený. Tovar je nutné doručiť do prevádzky predávajúceho t.j. Berg šport , Hlavná 40, 040 01 Košice, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe) v súlade s ust. § 18 ods.2.Zákona.

  5. Oznámenie Spotrebiteľovi o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar spotrebiteľovi odoslaný.

  6. Odstúpením Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet spotrebiteľovi, vrátane alikvotných nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

  Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 

  (Ustanovujú sa povinnosti spotrebiteľa v prípade odstúpenia od zmluvy, najmä jeho povinnosť vrátiť tovar najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy predávajúcemu a zodpovednosť za nadmerné opotrebenie tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním. Spotrebiteľ musí mať možnosť po doručení tovaru odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať. Tovar musí byť neporušený a nezašpinený t.j. v pôvodnom stave .V prípade ak hodlá od zmluvy odstúpiť alebo ak hodlá tovar vymeniť za inú veľkosť. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od spotrebiteľa sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou, napríklad zakúpené oblečenie by mal spotrebiteľ len vyskúšať, ale nemal by ho nosiť, čo prezumuje povinnosť vrátiť tento tovar s pôvodnými visačkami či inými ochrannými alebo identifikačnými prostriedkami.)

  1. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar a službu vrátane nákladov na dopravu / pri čiastočnom odstúpení od zmluvy sa počíta alikvotná časť / v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

   Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

   Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

  2. V súlade s 102/2014 zákon spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy ktorej predmetom sú:

   1. poskytovanie služby ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty od odstúpenia od zmluvy.

   2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

   3. predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu, alebo zvukovo obrazového záznamu umeleckého výkonu, alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia.

  3. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady spotrebiteľovi naspäť.

  4. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

  Cenové podmienky

  1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom bergsport.sk je uvedená vždy pod vybraným tovarom. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode bergsport.sk sú konečné. Všetky akcie platia do vypredania zásob pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

  Poštovné a balné

  1. K objednanému tovaru sa pripočítava poplatok za doručenie:

  Poštovné a balné pre cenové rozpätia objednávok s DPH:

      6 € pre zásielky cez 50 € (Slovenská pošta)
      6 € pre zásielky cez 50 € kuriérskou službou (UPS)
      4 € pre všetky objednávky s dodacou adresou v okrese Košice
      5 € pre zásielky od 20,91€ do 50 € (Slovenská pošta) a kuriérskou službou (UPS)
      4 € pre zásielky do hodnoty 20,90 € (Slovenská pošta) a kuriérskou službou (UPS)
      0 € pre priamy odber z kamenného obchodu Berg šport,Hlavná 40,040 01 Košice

  Pri osobnom odbere Vám bude poslaná SMS správa o tom , že tovar sa už nachádza na predajni a môžete  si ho prevziať

  Platobné podmienky

  1. PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Kupujúci uhradí plnú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri preberaní zásielky.

  2. PLATBA VOPRED: Plnú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke uhradí kupujúci vopred bankovým prevodom alebo vkladom. Po pripísaní sumy na náš účet Vám tovar zašleme.

  3. PLATBA V HOTOVOSTI pre priamy odber z kamenného obchodu Bergšport,Hlavná 40,040 01 Košice

  Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

  1.  Všetky záručné reklamácie, kde sa závada prejaví do 30 dní od prevzatia tovaru riešime výmenou tovaru za nový kus. Pre urýchlenie riešenia reklamácie výmenou za nový kus do 30 dní od zakúpenia, musí byť reklamovaný tovar vrátený kompletný (tzn. vrátane všetkého príslušenstva, manuálov, a pod..). Garancia výmeny sa nevzťahuje na mechanicky poškodený tovar.

  2.Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

  3. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok.  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

  4. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

  5. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

  6. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

  7. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

  8. Počas  záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho ,alebo priamo predávajúcemu spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení resp.faktúrou.

  9. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na vlastné náklady a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho ,alebo ho vytvorí kupujúci . Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
          - doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,

          - doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,

          - doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

          - Zásielku s  tovarom odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

  Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do prevádzky predávajúceho t.j. Berg šport , Hlavná 40, 040 01 Košice, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe) v súlade s ust. § 18 ods.2.Zákona.

  10.  V mieste určenom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

  11. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

  12. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

  13.  Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom , SMS- kou) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

  14. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

  15. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

  16. Nárok na uplatnenie reklamácie u predávajúceho kupujúcim zaniká:
         - nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu , faktúry alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

         - neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

         - uplynutím záručnej doby tovaru,

         - používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

         - neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

         - poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
           všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

         - poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

         - poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

         - neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

         - zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.


  17. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

         - odovzdaním opraveného tovaru,

         - výmenou tovaru,

         - vrátením kúpnej ceny tovaru,

         - vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

         - písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

         - odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.


  18.  Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom E-mailu resp. SMS - kou.

  19. Záručná doba je 24 mesiacov a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom .

  20. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

  21. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

  22. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

     -   predávajúci zabezpečí odstránenie vady
     -   predávajúci vadný tovar vymení.

  23. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

     - výmenou tovaru za tovar
    - v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

  24. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

  25. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrámniteľnej vady viac ako dva krát.

  26. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

  27. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

  Ochrana osobných údajov

  1. Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.

  2. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

  3. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom E-obchodu na bergsport.sk Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

  4. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákone 428/2002 Z.z.o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval vo svojich informačných systémoch a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie ktoré sú uvedené vyššie, alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek odvoľať písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote jedného mesiaca od doručenia odvolania a údaje budú následne vymazané.

  5. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

  Okolnosti vylúčujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

  1. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

  2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej staroslivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

  3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

  Zmluvy uzavierané mimo miesta podnikania

  1. Podomový predaj je predaj tovaru alebo poskytovanie služieb na základe zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a spotrebiteľom, najmä

   1. pri akcii organizovanej predávajúcim mimo miesta prevádzkarne alebo mimo trhového miesta,

   2. pri návšteve predávajúceho u spotrebiteľa, u iného spotrebiteľa alebo na pracovisku spotrebiteľa, ak si spotrebiteľ takúto návštevu nevyžiadal, alebo

   3. pri návšteve predávajúceho u spotrebiteľa, ak si spotrebiteľ návštevu vyžiadal a predávajúci mu ponúkne aj iný tovar alebo službu, o ktorú spotrebiteľ pri vyžiadaní návštevy neprejavil záujem.

  2. Podomovým predajom podľa tohto zákona sa rozumie aj predaj tovaru alebo poskytovanie služieb na základe zmluvy, na ktorej uzavretie dal spotrebiteľ predávajúcemu návrh za podmienok uvedených v odseku 1 a predávajúci návrh prijal v lehote 30 dní.

  3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na predaj tovaru alebo na poskytovanie služieb uskutočňovaných na základe

   1. zmluvy o výstavbe, prevode a nájme nehnuteľností alebo o iných právach k nehnuteľnostiam,

   2. poistnej zmluvy,

   3. zmluvy o cenných papieroch,

   4. zmluvy o predaji potravín a nápojov alebo iného tovaru určeného na bežnú spotrebu v domácnosti, ak ich dodáva pravidelne stály predávajúci,

   5. zmluvy o predaji tovaru alebo o poskytovaní služieb, ak

    1. zmluva bola uzavretá na základe ponukového katalógu predávajúceho, s ktorým sa mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť v neprítomnosti predávajúceho,

    2. predávajúci a spotrebiteľ budú trvale vo vzájomnom obchodnom vzťahu,

    3. v ponukovom katalógu a v zmluve sú uvedené práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v lehote siedmich pracovných dní od prevzatia tovaru alebo poskytnutia služby.

  Zákaz predaja

  1. Podomovým predajom sa nesmie predávať tovar alebo poskytovať služba, na ktorých predaj alebo poskytovanie bola predávajúcemu udelená koncesovaná živnosť podľa osobitných predpisov.

  Povinnosti predávajúceho

  1. Pri podomovom predaji je predávajúci povinný okrem všeobecných podmienok predaja a podmienok prevádzkovania živnosti splniť tieto povinnosti:

   1. preukázať spotrebiteľovi a iným oprávneným osobám, ak si to vyžiadajú,

    1. svoju totožnosť, trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie, ak podomový predaj vykonáva fyzická osoba vo vlastnom mene a na vlastný účet; živnostenské oprávnenie nie je povinná preukázať fyzická osoba, ktorá predáva spotrebiteľovi rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,

    2. obchodné meno a sídlo, ak podomový predaj vykonáva právnická osoba prostredníctvom svojho zamestnanca, sprostredkovateľa alebo tretej osoby, ktoré vystupujú v jej mene,

    3. splniť informačnú povinnosť o predávanom tovare podľa osobitného zákona,

    4. písomne informovať spotrebiteľa o tom, kde a akým spôsobom môže spotrebiteľ reklamovať vady tovaru alebo poskytnutej služby,

    5. písomne upozorniť spotrebiteľa najneskôr pri uzavretí zmluvy na jeho právo písomne odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby a uviesť meno a adresu alebo názov a sídlo osoby, u ktorej môže toto právo uplatniť.

   2. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu.

   3. O predaji tovaru alebo o poskytnutí služby je predávajúci povinný spotrebiteľovi vydať doklad, v ktorom uvedie druh tovaru alebo poskytnutej služby, ich cenu, obchodné meno a sídlo, ak podomový predaj vykonáva právnická osoba, alebo meno a trvalý pobyt, ak podomový predaj vykonáva fyzická osoba, a dátum prevzatia tovaru alebo poskytnutia služby. Za taký doklad sa považuje aj doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou.

  Odstúpenie od zmluvy

  1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

  2. Spotrebiteľ v lehote siedmich pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má vady, ktoré spotrebiteľ nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.

  3. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo vrátiť spotrebiteľovi preddavok najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

  Všeobecné informačné povinnosti

  1. Poskytovateľ služieb je povinný príjemcovi služby na elektronickom zariadení poskytnúť najmä tieto informácie:

   1. názov, obchodné meno a sídlo poskytovateľa služieb, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania a adresu bydliska poskytovateľa služieb, ak ide o fyzickú osobu,

   2. daňové identifikačné číslo, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

   3. adresu elektronickej pošty a telefónne číslo,

   4. označenie registra, ktorý ho zapísal, a číslo zápisu,

   5. názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha.

  2. Pri komerčnej komunikácii osôb podľa musí poskytovateľ služieb príjemcovi služby na elektronickom zariadení poskytnúť okrem údajov podľa odseku 1 aj názov a sídlo príslušnej samosprávnej stavovskej organizácie zriadenej osobitným predpisom, v ktorej je osoba vykonávajúca regulované povolanie zapísaná, jej akademický titul a členský štát nadobudnutia akademického titulu, odkaz na príslušné pravidlá výkonu povolania a poskytovania služieb ustanovené samosprávnou stavovskou organizáciou a spôsob trvalého prístupu k informáciám o príslušnej samosprávnej stavovskej organizácii.

  3. Informácie podľa odseku 1 a 2 musia byť príjemcovi služby ľahko a trvalo prístupné a rozlíšiteľné od komerčnej komunikácie.

  4. Ak poskytovateľ služieb uskutočňuje komerčnú komunikáciu v mene alebo na účet inej osoby, musí byť táto osoba identifikovaná.

  5. Ak je pri komerčnej komunikácii súčasťou ponuky tovaru a služieb osobitná ponuka, napríklad zľava, odmena, dar, spotrebiteľská hra alebo súťaž, musí byť od základnej ponuky pre príjemcu služieb rozlíšiteľná, a podmienky, ktoré musia byť splnené na jej získanie alebo na účasť v nej, musia byť ľahko prístupné, zrozumiteľné a jednoznačné. Na informácie o cene tovaru a služieb sa vzťahujú osobitné predpisy.

  6. Poskytovateľ služieb nesmie doručovať informácie komerčnej komunikácie elektronickou poštou, ak si ich príjemca služby vopred nevyžiadal.

  Záverečné ustanovenia

  1. Pri nákupe tovaru na bergsport.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.

  2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na bergsport.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.

  3. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na bergsport.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

  4. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z bergsport.sk.

  5. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na bergsport.sk

  6. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na bergsport.sk .

  7. Kupujúci súhlasí s tým, že mu bude zaslaná FA za objednané produkty elektronicky formou e-mailu.

  8. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

  9. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj súhlas s VOP Predávajúceho.

  10. Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 29.06.2011. Zmeny vyhradené.

  Na záver všetky zmluvné vzťahy a podmienky v zmluvách sa riadia bezpodmienečne ustanoveniami Občianskeho zákonníka

  Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka.

   

  V Košiciach, dňa 01. 11. 2015

  Partneri

  bergsportbergsport