+421 55 625 02 38
PrihlásiťRegistrovať

Pondelok až piatok:

9:30 - 18:00 hod.

Sobota:

9:00 - 13:00 hod.

Mail: info@bergsport.sk

Telefón: +421 55 625 02 38

Prevádzka - kamenná predajňa:

BERG ŠPORT

Hlavná 40

040 01 Košice

Slovensko

Podmienky predaja


Všeobecné obchodné podmienky Berg šport SK s.r.o. pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti podnikateľského subjektu BERG ŠPORT SK s.r.o. so sídlom Belehradská 3, 040 13 Košice, IČO: 36764931, je zapísaný v Obch. registri OS Košice I odd.:Sro vložka číslo: 19679/V (ďalej len "predávajúci") a kupujúceho (ďalej len "kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.bergsport.sk (ďalej len "bergsport.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len "kúpna zmluva"). (Kupujúci a Predávajúci spolu ďalej len "Zmluvné strany").
 2. Tieto VOP boli vytvorené a platia pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len "E-shop") na bergsport.sk
 3. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na bergsport.sk . Používanie internetového obchodu www.bergsport.sk je dobrovoľné.
 4. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 5. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplýva zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedotknuté.
 6. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-shopu : bergsport.sk. Používateľ portálu je akákoľvek osoba, ktorá má záujem o informácie, tovar alebo služby nachádzajúcich sa na bergsport.sk prevádzkovateľa. Používateľ registráciou akceptuje všeobecné obchodné podmienky a zaväzuje sa ich dodržiavať. Kupujúci má možnosť prezerať si tovar na stránke nákupného portálu a má možnosť si po dôkladnom naštudovaní vlastností tovaru a akceptovania týchto obchodných podmienok záväzne objednať vybraný tovar a zaplatiť za neho kúpnu cenu. Zmluva uzatvorená na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom (kupujúcim) dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu. Uzatvorením zmluvy na diaľku sa rozumie záväzná objednávka s povinnosťou platby.
  Prevádzkovateľ zverejňuje zoznam tovarov a služieb, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese www.bergsport.sk. Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky s povinnosťou platby spotrebiteľ a predávajúci uzatvorili zmluvu na diaľku. Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu môžu uskutočňovať právnické aj fyzické osoby. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú iné podmienky  od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-shopu bergsport.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-shopu.
 8. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na stránke bergsport.sk.
 9. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:

Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť:

BERG ŠPORT SK s.r.o.
Belehradská 3 ,040 13 Košice
IČO: 36 764 931
DIČ: SK2022363211

Kontaktné údaje predávajúceho:
Mail: info@bergsport.sk
Telefón: +421/55/ 625 02 38

 

 1. Orgán dozoru Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 043 79 Košice
 2. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke na internetovom obchode bergsport.sk, ktorý prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. Informatívna dostupnosť je uvedená pri každom tovare.
 3. Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Platnosť cien trvá do oznámenia nových cien. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky. Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia.
 4. Vybavovanie objednávok a informácií: pondelok – piatok od 09:30 – 18:00 hod. okrem dní pracovného pokoja a sviatkov.

Objednávka - spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 1. Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky Kupujúcim v nákupnom portáli predávajúceho. Kupujúci má možnosť riadne sa oboznámiť s hlavnými vlastnosťami tovaru (popis tovaru), prípadne doplnkovými službami tovaru (tovar prispôsobený alebo namontovaný na mieru) ešte pred kúpou. Prípadné doplnkové informácie o vlastnostiach tovaru poskytneme prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo onlinechatu. Tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si kupujúci objednáva postupom uvedeným v návode na hlavnej stránke. Po vykonaní objednávky obdrží kupujúci e-mail o prijatí objednávky, ktorý slúži ako potvrdenie uzavretia zmluvy na diaľku. Objednávka a potvrdenie o prijatí sa považujú za doručené ,ak zúčastnené osoby, ktorým sú adresované, majú k nim na svojich elektronických zariadeniach prístup. V prípade problémov s objednávkou bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať.
 2. Záväzným akceptovaním objednávky Kupujúceho Predávajúcim je e-mailové potvrdenie Predávajúceho Kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení ceny, dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Pri potvrdení bude stanovený termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom zákazníka dlhší ako 7 dní. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré obdrží kupujúci na e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa považuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
 3. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká vystavením daňového dokladu – faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi. Záväzné akceptovanie objednávky - kúpna zmluva resp.faktúra obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom -obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu . Kupujúci môže zrušiť kúpnu zmluvu prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.
 4. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne.
 5. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. Odoslaním objednávky a vystavením faktúry s povinnosťou platby spotrebiteľ a predávajúci uzatvorili zmluvu na diaľku.
 6. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
  1. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt(telefón a e-mailová adresa)
  2. Popis a názov objednávaného tovaru podľa katalógu
  3. Množstvo objednávaného tovaru
  4. Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho).
 7. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.
 8. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

Dodacie lehoty

1.1 Termín dodania tovaru závisí od druhu objednaného tovaru. Vo všeobecnosti je   však termín dodávky alebo odberu tovaru od 2 do 5 pracovných dní, najneskôr do 15 dní odo dňa jeho záväzného objednania. Ak sa účastníci nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec spotrebiteľovi najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

1.2 V prípade ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar v lehote do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy (potvrdenia záväznej objednávky s povinnosťou platby) má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

1.3 Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa bodu 1.2 a nedodá tovar ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

1.4 Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé alebo ak pred uzavretím zmluvy kupujúci predávajúceho výslovne informoval o tom, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre kupujúceho osobitne dôležité, a predávajúci tovar v tejto lehote nedodal, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie veci.

1.5 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy podľa bodu 1.3 alebo bodu 1.4, predávajúci je povinný bezodkladne vrátiť kupujúcemu všetky plnenia prijaté na základe zmluvy.  

1.6 Riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na Vás ako kupujúceho vo chvíli, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba výnimkou prepravcu prevezme tovar do fyzickej držby. Bez toho, aby boli dotknuté Vaše práva voči prepravcovi, však riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na Vás odovzdaním tovaru prepravcovi, ak prepravcu poveríte prepravou Vy osobne v prípade ak Vám možnosť prepravy neponúkol predávajúci.

 

Podmienky dodania tovaru

 1. Ak sa nedohodlo inak, dodávateľ sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 15 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi.
 2. Pri doručení zásielky kupujúci skontroluje zásielku - jej prípadné poškodenie. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, kupujúci túto skutočnosť spíše zápis v prítomnosti kuriéra alebo s pracovníka Slovenskej pošty do škodového zápisu. Pri nesplnení vyplnenia škodového zápisu, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Kupujúci uschová obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.
 3. Kupujúci  ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybalí a zistí , či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá fakturovanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený (avšak bez známok poškodenie samotnej zásielky, na čo sa vzťahuje bod 2.), je Kupujúci túto skutočnosť bezodkladne oznámiť kupujúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 4. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom alebo priamo s tovarom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.
 5. Kupujúci zabezpečí bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, informuje predávajúceho, dohodne sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určí náhradnú osobu, ktorá prevzatie tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.
 6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru prevzatím tovaru.
 7. Predávajúci je povinný:
  - dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
  - zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
  - odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad)
 8. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky bezodkladne na kupujúceho bankový účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Stornovanie objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom alebo telefonicky.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v určenej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak zákazník neodpovedá na e-mail alebo ho nemôže telefonicky zastihnúť po dobu viac ako troch pracovných dní za sebou.

 

Výmena , vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy - poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

 

 1. Kupujúci má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu , pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Právo na odstúpenie od  zmluvy uzatvorenej na diaľku je kupujúci oprávnený uplatniť jednoznačným vyhlásením na trvanlivom nosiči na adresu Berg šport SK s.r.o. , Belehradská 3 , 04013 Košice, email info@bergsport.sk, telefón predávajúceho 055/6250238 ,alebo na adresu prevádzkarne Berg šport, Hlavná 40 , 040 01 Košice. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku (kúpnej zmluvy/ potvrdenia záväznej objednávky s povinnosťou platby) sa považuje za zachovanú v prípade ak bolo odstúpenie od zmluvy odoslané predávajúcemu na trvanlivom nosiči najneskôr v posledný deň lehoty podľa hore uvedenej lehote 14 dní.
 2. Kupujúci je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie zaslať najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Kupujúci je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu pokiaľ je to možné so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenie. Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup. Odporúčame kupujúcemu aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.

 3. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom (kamennom obchode).
 4. Kupujúci  oznámi vrátenie tovaru predávajúcemu e-mailom - na trvanlivom nosiči s uvedením čísla objednávky na ktorú bol tovar zakúpený. Pre urýchlenie procesu odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho odporúčame tovar ,ktorý je predmetom kúpnej zmluvy doručiť do prevádzky predávajúceho t.j. Berg šport , Hlavná 40, 040 01 Košice, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe) v súlade s ust. § 18 ods.2.Zákona.
 5. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní cenu zaplatenú za tovar po dohode s kupujúcim uprednostní spôsob , ktorý určí kupujúci , vrátane alikvotných nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
 6. Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci. 
 7. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

(Ustanovujú sa povinnosti spotrebiteľa v prípade odstúpenia od zmluvy, najmä jeho povinnosť vrátiť tovar najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy predávajúcemu a zodpovednosť za nadmerné opotrebenie tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním. Spotrebiteľ musí mať možnosť po doručení tovaru odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať. V prípade ak hodlá od zmluvy odstúpiť alebo ak hodlá tovar vymeniť za inú veľkosť. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od spotrebiteľa sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou, napríklad zakúpené oblečenie by mal spotrebiteľ len vyskúšať, ale nemal by ho nosiť, čo prezumuje povinnosť vrátiť tento tovar s pôvodnými visačkami či inými ochrannými alebo identifikačnými prostriedkami.)

Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar a službu vrátane nákladov na dopravu / pri čiastočnom odstúpení od zmluvy sa počíta alikvotná časť / v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

V súlade s 102/2014 zákon spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy ktorej predmetom sú:

- poskytnutie služby, ktorá je súčasťou tovaru (montáž), ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa , tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

- vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky - zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúcemu naspäť.

Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť, ak:

- objednaný tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,

- tovar nebol skladom.

                                                Právo na výmenu tovaru.

     1 . Kupujúci má právo požadovať výmenu dodaného tovar za inú veľkosť, v prípade ak ho má Predávajúci k dispozícii. Toto právo má však Kupujúci len za podmienky, že nezaobchádzal s tovarom, nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci je oprávnený toto právo uplatniť bezplatne najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to tak, že oznámi Predávajúcemu, že hodlá vymeniť dodaný tovar za tovar inej veľkosti, pričom uvedenie požadovanú veľkosť a zašle späť dodaný tovar Predávajúcemu na svoje náklady (Kupujúci je povinný znášať len priame náklady vrátenia tovaru). Za účelom uplatnenia tohto práva je oprávnený využiť formulár na odstúpenie od zmluvy/ výmenu tovaru. 

    2 .  Kupujúci má právo aj na opätovnú výmenu tovaru z dôvodu zmeny veľkosti, toto právo je Kupujúci oprávnený využiť najneskôr v lehote 14 dní odo dňa prevzatia už raz vymeneného tovaru a to len za podmienky, že Kupujúci nezaobchádzal s tovarom, nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade ak budete Kupujúci žiadať opätovnú výmenu tovaru, bude Kupujúci povinný v tomto prípade znášať všetky náklady s tým spojené, teda tak priame náklady vrátenia tovaru, ktorý hodlá vymeniť ako aj náklady opätovného zaslania tovaru požadovanej veľkosti. V prípade opätovnej výmeny tovaru bude tovar zaslaný Kupujúcemu ako prijímateľovi zásielky na jeho náklady. (predpokladaný odhad takýchto nákladov 4 Eura)

     3 .  V prípade ak Predávajúci nebude mať požadovanú veľkosť tovaru k dispozícii, o čom sa zaväzuje Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať bude Predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy. Zákonná 14 dňová lehota na odstúpenie od zmluvy začína Kupujúcemu v tomto prípade plynúť odo dňa keď Predávajúci oznámil Kupujúcemu, že požadovanú veľkosť tovaru nemá k dispozícii. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy za podmienok uvedených v bode 1. týchto podmienok.

Cenové podmienky

 1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom bergsport.sk je uvedená vždy pod vybraným tovarom. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode bergsport.sk sú konečné. Všetky akcie platia do vypredania zásob pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Všetky ceny v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH 20%. 
 2. Kupujúci má možnosť uhradiť za objednaný tovar: v hotovosti v pokladni na prevádzke v kamennej predajni Berg šport , Hlavná 40 , 040 01 Košice, platbou na dobierku doma aj v zahraničí prostredníctvom doručenia Slovenskou poštou ,alebo u kuriéra UPS,prevodom a vkladom na účet uvedený na faktúre.
 3. V prípade, ak si spotrebiteľ zvoli spôsob platby prevodom na účet predávajúceho je kúpna cena ním vybraného tovaru splatná najneskôr do 5 dní odo dňa prijatia záväznej objednávky s povinnosťou platby. Kúpna cena podľa vyššie uvedeného sa považuje za zaplatenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho. V prípade ak ani do 7 pracovných dní odo dňa prijatia záväznej objednávky s povinnosťou platby nie je kúpna cena tovaru zaplatená kúpna zmluva sa bez ďalšieho ruší. Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa táto podmienka považuje za rozväzovaciu podmienku v kúpnej zmluve. V prípade ak kúpna cena nebude uhradená v lehote podľa predchádzajúcej vety je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Doručením odstúpenia od zmluvy spotrebiteľovi sa kúpna zmluva od počiatku zrušuje.
 4. Spôsob doručenia je spotrebiteľ oprávnený  zvoliť si sám a to prostredníctvom formulára objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ je oprávnený zvoliť si jeden z nasledovných spôsobov dopravy:

Poštovné a balné

 1. K objednanému tovaru sa pripočítava poplatok za doručenie:

Poštovné a balné pre cenové rozpätia objednávok s DPH:

    6 € pre zásielky cez 50 € (Slovenská pošta na poštu)
    6 € pre zásielky cez 50 € kuriérskou službou (UPS)
    4 € pre všetky objednávky s dodacou adresou v okrese Košice
    5 € pre zásielky od 20,91€ do 50 € (Slovenská pošta na poštu) a kuriérskou službou (UPS)
    4 € pre zásielky do hodnoty 20,90 € (Slovenská pošta na poštu) a kuriérskou službou (UPS)
    0 € pre priamy odber z kamenného obchodu Berg šport,Hlavná 40,040 01 Košice

Pri osobnom odbere bude poslaná SMS správa na mobilné telefónne číslo uvedené kupujúcim v objednávke o tom , že tovar sa už nachádza na predajni a môžete  si ho prevziať.

Platobné podmienky

 1. PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Kupujúci uhradí plnú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri preberaní zásielky.
 2. PLATBA VOPRED: Plnú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke uhradí kupujúci vopred bankovým prevodom alebo vkladom. Po pripísaní sumy na náš účet Vám tovar zašleme.
 3. PLATBA V HOTOVOSTI pre priamy odber z kamenného obchodu Bergšport,Hlavná 40,040 01 Košice

 

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)


1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci akceptuje reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

2. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

3. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

4. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho reklamáciu len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, alebo materiálové a výrobné vady, a tovar bol zakúpený u predávajúceho.

5. Kupujúci má vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

6. Počas  záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva oprávnenému zástupcovi predávajúceho ,alebo priamo predávajúcemu spolu s dokladmi o zaplatení resp. faktúrou.

7. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho , uvedie potrebné údaje : meno , adresu, telefónne číslo ,dátum zakúpenie  a číslo dokladu , prípadne vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Formulár má predávajúci  umiestnený na internetovej stránke , alebo ho vytvorí kupujúci s už spomínanými potrebnými údajmi . Kupujúci označí druh a rozsah vád tovaru. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:


        - doručenie v písomnej podobe t.j. uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,

        - doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,

        - doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

        - Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar doručí kupujúci do prevádzky predávajúceho t.j. Berg šport , Hlavná 40, 040 01 Košice, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe) v súlade s ust. § 18 ods.2.Zákona.

8.  V mieste určenom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

9. Kupujúci reklamuje vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

10. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe s presne označenou vadou tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

11.  Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom), na trvanlivom nosiči a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

12. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci reklamáciu zamietnúť len na základe vyjadrenia znalca , alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

13. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

14. Nárok na uplatnenie reklamácie u predávajúceho kupujúcim zaniká:
       - nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu , faktúry alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

       - neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

       - uplynutím záručnej doby tovaru,

       - používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

       - neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

       - poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
        

       - všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

       - poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

       - poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

       - neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

       - zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.


15. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

       - odovzdaním opraveného tovaru,

       - výmenou tovaru,

       - vrátením kúpnej ceny tovaru,

       - vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

       - písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

       - odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.


16.  Predávajúci je povinný o spôsobe vybavenia reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej služby.

17. Záručná doba je 24 mesiacov a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom .

18. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

19. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

20. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

   -   predávajúci zabezpečí odstránenie vady
   -   predávajúci vadný tovar vymení.

21. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

   - výmenou tovaru za tovar
  - v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

22. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené pri uplatnenie reklamácie.

23. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

24. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

25. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

 

Alternatívne riešenie sporov


V prípade nespokojnosti so spôsobom vybavenia reklamácie predávajúcim, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na uvedenú žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. orgánu na príslušnému na alternatívne riešenie sporov. V Slovenskej republike je príslušným orgánom Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupujúci má právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.

Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.

Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať účastníkov tohto sporu. Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor  k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.

Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.

Všetky osobné údaje budú spracovávané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť stiahnutím formulára na :

Formulár pre podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu [pdf, 256,8 kB]

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk

Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.
 2. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 3. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom E-obchodu na bergsport.sk Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.
 4. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákone 428/2002 Z.z.o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval vo svojich informačných systémoch a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie ktoré sú uvedené vyššie, alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek odvoľať písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote jedného mesiaca od doručenia odvolania a údaje budú následne vymazané.
 5. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

 1. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.
 2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.
 3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

 

Záverečné ustanovenia

 

 1. Pri nákupe tovaru na bergsport.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.
 2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na bergsport.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.
 3. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na bergsport.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 4. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z bergsport.sk.
 5. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na bergsport.sk
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na bergsport.sk .
 7. Kupujúci súhlasí s tým, že mu bude zaslaná FA za objednané produkty elektronicky formou e-mailu.
 8. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.
 9. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj súhlas s VOP Predávajúceho.
 10. Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 29.06.2011. Zmeny vyhradené.

Na záver všetky zmluvné vzťahy a podmienky v zmluvách sa riadia bezpodmienečne ustanoveniami Občianskeho zákonníka

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka.

 

 

 

Partneri

bergsportbergsport