+421 55 625 02 38
PrihlásiťRegistrovať

Pondelok až piatok:

9:30 - 18:00 hod.

Sobota:

9:00 - 13:00 hod.

Mail: info@bergsport.sk

Telefón: +421 55 625 02 38

Prevádzka - kamenná predajňa:

BERG ŠPORT

Hlavná 40

040 01 Košice

Slovensko

BUFF
šatky
Impregmácie nové
merino

Káva a čaj Growers
Hamaky a siete
termosky
binokuláre a monokuláre
stany
survival buschcraft
repelenty
Light My Fire
reliance
Merino sveter
Lavínové pomôcky
Mačky - Snežnice

NALGENE
moskytiery

cestovaťeľské potreby

impregnácie

inteligentné svietenie

kanoe

kresadla

meracie pristroje

ohrev

solar 2

solar

varenie

victorinox

voda

vodaend

nalgene
mačky
splavovanie
Horolezecká výbava

  Podmienky predaja


  Všeobecné obchodné podmienky Berg šport SK s.r.o. pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu

  Všeobecné ustanovenia

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti podnikateľského subjektu BERG ŠPORT SK s.r.o. so sídlom Belehradská 3, 040 13 Košice, IČO: 36764931, je zapísaný v Obch. registri OS Košice I odd.:Sro vložka číslo: 19679/V (ďalej len "predávajúci") a kupujúceho (ďalej len "kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.bergsport.sk (ďalej len "bergsport.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len "kúpna zmluva"). (Kupujúci a Predávajúci spolu ďalej len "Zmluvné strany").
  2. Tieto VOP boli vytvorené a platia pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len "E-shop") na bergsport.sk
  3. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na bergsport.sk . Na zmluvy uzavreté pred účinnosťou upravených VOP sa vzťahujú ustanovenia VOP platné v čase uzatvorenia zmluvy.
  4. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, Zákona č. 102/2014 Z.z. a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
  5. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplýva zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedotknuté.
  6. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-shopu: bergsport.sk. Používateľ portálu je akákoľvek osoba, ktorá má záujem o informácie, tovar alebo služby nachádzajúcich sa na webovom sídle bergsport.sk. Používateľ registráciou akceptuje všeobecné obchodné podmienky a zaväzuje sa ich dodržiavať. Kupujúci má možnosť prezerať si tovar na stránke nákupného portálu a má možnosť si po dôkladnom naštudovaní vlastností tovaru a akceptovania týchto obchodných podmienok záväzne objednať vybraný tovar a zaplatiť za neho kúpnu cenu. Zmluva uzatvorená na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom (kupujúcim) dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky Predávajúcim.
   Prevádzkovateľ zverejňuje zoznam tovarov a služieb, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovar objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese www.bergsport.sk. Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu môžu uskutočňovať právnické aj fyzické osoby. Na zmluvné vzťahy s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona Obchodného zákonníka v platnom znení. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú iné podmienky  od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
  7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-shopu bergsport.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom e-shopu.
  8. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na stránke bergsport.sk.
  9. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:

  Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť:

  BERG ŠPORT SK s.r.o.
  Belehradská 3 ,040 13 Košice
  IČO: 36 764 931
  DIČ: SK2022363211

  Kontaktné údaje predávajúceho:
  Mail: info@bergsport.sk
  Telefón: +421/55/ 625 02 38 

  1. Orgán dozoru Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj, Vrátna 3, 043 79 Košice
  2. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke na internetovom obchode bergsport.sk, ktorý prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dostupnosť je uvedená pri každom tovare.
  3. Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Platnosť cien trvá do oznámenia nových cien. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky. Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia.
  4. Vybavovanie objednávok a informácií: pondelok – piatok od 09:30 – 18:00 hod. okrem dní pracovného pokoja a sviatkov.

  Objednávka - spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

  1. Kúpa tovaru sa realizuje formou vyplnenia a odoslania objednávky Kupujúcim v nákupnom portáli predávajúceho. Kupujúci má možnosť riadne sa oboznámiť s hlavnými vlastnosťami tovaru (popis tovaru), prípadne doplnkovými službami tovaru (tovar prispôsobený alebo namontovaný na mieru) ešte pred kúpou. Prípadné doplnkové informácie o vlastnostiach tovaru poskytneme prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo onlinechatu. Tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si kupujúci objednáva postupom uvedeným v návode na hlavnej stránke. Odoslaná elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
  2. Záväzným akceptovaním objednávky Kupujúceho Predávajúcim je e-mailové potvrdenie Predávajúceho Kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení ceny, dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Pri potvrdení bude upresnený termín dodania. Na e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
  3. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim, ktoré obsahuje daňový doklad – faktúru.
   Potvrdenie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom -obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu . Kupujúci môže zrušiť kúpnu zmluvu prostredníctvom elektronickej pošty alebo na inom trvanlivom nosiči. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.
  4. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne.
  5. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
   1. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt(telefón a e-mailová adresa)
   2. Popis a názov objednávaného tovaru podľa katalógu
   3. Množstvo objednávaného tovaru
   4. Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho).
  6. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

  Dodacie lehoty

  1.1 Termín dodania tovaru závisí od druhu objednaného tovaru. Vo všeobecnosti je  však termín dodávky alebo odberu tovaru od 2 do 5 pracovných dní, najneskôr do 15 dní odo dňa jeho záväzného objednania. Ak sa účastníci nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec spotrebiteľovi najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

  1.2 V prípade ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar v lehote do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy, má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

  1.3 Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa bodu 1.2 a nedodá tovar ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

  1.4 Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé alebo ak pred uzavretím zmluvy kupujúci predávajúceho výslovne informoval o tom, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre kupujúceho osobitne dôležité, a predávajúci tovar v tejto lehote nedodal, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie veci.

  1.5 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy podľa bodu 1.3 alebo bodu 1.4, predávajúci je povinný bezodkladne vrátiť kupujúcemu všetky plnenia prijaté na základe zmluvy.  

  1.6 Riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na Vás ako kupujúceho vo chvíli, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba výnimkou prepravcu prevezme tovar do fyzickej držby. Bez toho, aby boli dotknuté Vaše práva voči prepravcovi, však riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na Vás odovzdaním tovaru prepravcovi, ak prepravcu poveríte prepravou Vy osobne v prípade ak Vám možnosť prepravy neponúkol predávajúci.

  Podmienky dodania tovaru

  1. Pri doručení zásielky kupujúci skontroluje zásielku - jej prípadné poškodenie. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, kupujúci požiada o spísanie škodového zápisu kuriéra alebo pracovníka Slovenskej pošty. Kupujúci uschová obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.
  2. Kupujúci  ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybalí a zistí, či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá fakturovanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený (avšak bez známok poškodenie samotnej zásielky, na čo sa vzťahuje bod 2.), je Kupujúci túto skutočnosť bezodkladne oznámiť kupujúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
  3. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom alebo priamo s tovarom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.
  4. Kupujúci zabezpečí bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, informuje predávajúceho, dohodne sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určí náhradnú osobu, ktorá prevzatie tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.
  5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru prevzatím tovaru.
  6. Predávajúci je povinný:
   - dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
   - zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
   - odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad)

  Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy

  1. Kupujúci má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Odstúpenie od zmluvy uplatňuje spotrebiteľ u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Právo na odstúpenie od  zmluvy uzatvorenej na diaľku je kupujúci oprávnený uplatniť jednoznačným vyhlásením na adresu: Berg šport SK s.r.o. , Belehradská 3 , 04013 Košice, email info@bergsport.sk, telefón predávajúceho 055/6250238 ,alebo na adresu prevádzkarne Berg šport, Hlavná 40 , 040 01 Košice. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.
  2. Kupujúci je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie zaslať najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Kupujúci je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje, pokiaľ je to možné so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia. Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup. Odporúčame kupujúcemu aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.
  3. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom (kamennom obchode).
  4. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy platbu prijatú na základe zmluvy; po dohode s kupujúcim uprednostní spôsob, ktorý určí kupujúci. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
  5. Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci. 
  6. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

  Poučenie spotrebiteľa: V prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť tovar predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Spotrebiteľ  zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania nad rámec potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, napr. nadmerné opotrebenie tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním. Spotrebiteľ má možnosť po doručení tovaru odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať. V prípade ak mieni od zmluvy odstúpiť alebo ak mieni tovar vymeniť za inú veľkosť, na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od spotrebiteľa sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou, napríklad zakúpené oblečenie by mal spotrebiteľ len vyskúšať, ale nemal by ho nosiť, čo prezumuje povinnosť vrátiť tento tovar s pôvodnými visačkami či inými ochrannými alebo identifikačnými prostriedkami.

  Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar a službu vrátane nákladov na dopravu / pri čiastočnom odstúpení od zmluvy sa počíta alikvotná časť / v zmysle ust. § 9  zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

  Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

  Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

  V súlade s 102/2014 zákon spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy ktorej predmetom sú:

  - poskytnutie služby, ktorá je súčasťou tovaru (montáž), ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

  - predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa , tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

  - vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

  - predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

  V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky - zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúcemu naspäť.

  Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť, ak: - objednaný tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať, - tovar nebol skladom.

   Výmena tovaru

   1. Kupujúci má právo požadovať výmenu dodaného tovar za inú veľkosť, v prípade ak ho má Predávajúci k dispozícii. Toto právo má však Kupujúci len za podmienky, že nezaobchádzal s tovarom, nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci je oprávnený toto právo uplatniť bezplatne najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to tak, že oznámi Predávajúcemu, že mieni vymeniť dodaný tovar za tovar inej veľkosti, pričom uvedie požadovanú veľkosť a zašle späť dodaný tovar Predávajúcemu na svoje náklady (Kupujúci je povinný znášať len priame náklady vrátenia tovaru). Za účelom uplatnenia tohto práva je oprávnený využiť formulár na odstúpenie od zmluvy/ výmenu tovaru. 

   2.  V prípade ak Predávajúci nebude mať požadovanú veľkosť tovaru k dispozícii, o čom sa zaväzuje Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať, bude Predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy. Zákonná 14 dňová lehota na odstúpenie od zmluvy začína Kupujúcemu v tomto prípade plynúť odo dňa keď Predávajúci oznámil Kupujúcemu, že požadovanú veľkosť tovaru nemá k dispozícii. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy za podmienok uvedených v bode 1. týchto podmienok.

  Cenové podmienky

  1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom bergsport.sk je uvedená vždy pod vybraným tovarom. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode bergsport.sk sú konečné. Všetky akcie platia do vypredania zásob pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Všetky ceny v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH 20%. 
  2. Kupujúci má možnosť uhradiť za objednaný tovar: v hotovosti v pokladni na prevádzke v kamennej predajni Berg šport , Hlavná 40 , 040 01 Košice, platbou na dobierku doma aj v zahraničí prostredníctvom doručenia Slovenskou poštou ,alebo u kuriéra UPS,prevodom a vkladom na účet uvedený na faktúre.
  3. V prípade, ak si spotrebiteľ zvoli spôsob platby prevodom na účet predávajúceho je kúpna cena ním vybraného tovaru splatná najneskôr do 5 dní odo dňa prijatia záväznej objednávky s povinnosťou platby. Kúpna cena podľa vyššie uvedeného sa považuje za zaplatenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho. V prípade ak ani do 7 pracovných dní odo dňa prijatia záväznej objednávky s povinnosťou platby nie je kúpna cena tovaru zaplatená, kúpna zmluva sa bez ďalšieho ruší. Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa táto podmienka považuje za rozväzovaciu podmienku v kúpnej zmluve. V prípade, ak kúpna cena nebude uhradená v lehote podľa predchádzajúcej vety, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Doručením odstúpenia od zmluvy spotrebiteľovi sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje.

  Poštovné a balné

  Spôsob doručenia je spotrebiteľ oprávnený  zvoliť si sám a to prostredníctvom formulára objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ je oprávnený zvoliť si jeden z nasledovných spôsobov dopravy:

  Poštovné a balné pre cenové rozpätia objednávok:

     6,50 € pre zásielky cez 50 € (Slovenská pošta na poštu)
     6,50 € pre zásielky cez 50 € kuriérskou službou
     5,50 € pre všetky objednávky s dodacou adresou v okrese Košice
     6 € pre zásielky od 20,91 € do 50 € (Slovenská pošta na poštu) a kuriérskou službou
     5,50 € pre zásielky do hodnoty 20,90 € (Slovenská pošta na poštu) a kuriérskou službou
     0 € pre priamy odber z kamenného obchodu Berg šport,Hlavná 40,040 01 Košice


  Pri osobnom odbere bude poslaná SMS správa na mobilné telefónne číslo uvedené kupujúcim v objednávke o tom , že tovar sa už nachádza na predajni a môže  si ho prevziať.

  Platobné podmienky

  1. PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Kupujúci uhradí plnú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri preberaní zásielky.
  2. PLATBA VOPRED: Plnú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke uhradí kupujúci vopred bankovým prevodom alebo vkladom. Po pripísaní sumy na náš účet Vám tovar zašleme.
  3. PLATBA V HOTOVOSTI pre priamy odber z kamenného obchodu Bergšport,Hlavná 40,040 01 Košice

  Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

  1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

  2. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho.

  3. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

  4. Kupujúci má právo uplatniť u predávajúceho reklamáciu len na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho.

  5. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa tak, že doručí tovar na adresu prevádzkarne predávajúceho, uvedie potrebné údaje: meno, adresu, telefónne číslo, dátum zakúpenia  a číslo dokladu, uvedie popis vád, prípadne vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Formulár má predávajúci  umiestnený na internetovej stránke alebo ho vytvorí kupujúci s už spomínanými potrebnými údajmi. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste.

  6. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

  - doručenie v písomnej podobe t.j. uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,

  - doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,

   Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

  Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar doručí kupujúci do prevádzky predávajúceho t.j. Berg šport , Hlavná 40, 040 01 Košice, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe) v súlade s ust. § 18 ods.2.Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.

  7.  V mieste určenom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

  8. Kupujúci reklamuje vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

   

  9. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe s presne označenou vadou tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

  10.  Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom), na trvanlivom nosiči a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

  11. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci reklamáciu zamietnuť len na základe vyjadrenia znalca , alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

  12. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.


  13. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
         - odovzdaním opraveného tovaru,
         - výmenou tovaru,
         - vrátením kúpnej ceny tovaru,
         - vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
         - písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
         - odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

  14.  Predávajúci je povinný o spôsobe vybavenia reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej služby.

  15. Záručná doba je 24 mesiacov a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom .

  16. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

  17. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

  19. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

     -   predávajúci zabezpečí odstránenie vady
     -   predávajúci vadný tovar vymení za bezchybný

  18. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

   - výmenou tovaru za tovar
   - v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny a vystaví dobropis na vadný tovar.

  19. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené pri uplatnenie reklamácie.

  20. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

  21. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

  Alternatívne riešenie sporov
  V prípade nespokojnosti so spôsobom vybavenia reklamácie predávajúcim, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na uvedenú žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. orgánu na príslušnému na alternatívne riešenie sporov. V Slovenskej republike je príslušným orgánom Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  Kupujúci má právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

  Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.

  Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.

  Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať účastníkov tohto sporu. Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor  k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.

  Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.

  Všetky osobné údaje budú spracovávané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť stiahnutím formulára na :

  Formulár pre podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu [pdf, 256,8 kB]

  Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk

  Ochrana osobných údajov:

  Informácie podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. pre zákazníkov informačného systému "Zákaznícky systém":

  I. Úvodné ustanovenia

  1. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:

   -Prevádzkovateľom – predávajúcim (ďalej len "Predávajúci"); je Berg šport SK s.r.o., IČO 36 764 931, so sídlom Belehradská 3, 040 13 Košice

   -Osobnými údajmi sú : V prípade fyzickej osoby , meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“). Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom uvedie predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

   

  2. Predávajúci e-shopu www.bergsport.sk ako správca Osobných údajov týmto

  informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv

  Účastníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných

  údajov.

   

  3. Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi

  právnymi predpismi:

   -Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov;

   -Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie");

  4. Kupujúci - Účastník (ďalej len "Kupujúci") Je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá nakupuje od Predávajúceho tovar alebo služby.

  4.1. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ"), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich v informačnom systéme „predaj“ pre zákazníkov. Tieto osobné údaje predávajúci spracúva po dobu, po ktorú účel plnenia vyplývajúci zo zmluvného vzťahu a v prípade súhlasu pre marketingové účely, trvá. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhraničným prenosom osobných údajov sprostredkovateľom do Českej republiky ako členského štátu Európskej únie a to za účelom evidencie uzavretých kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim, faktúr a iných dokumentov, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru ako aj za účelom marketingu, pokiaľ poskytol na daný účel kupujúci súhlas. Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvane so súhlasom dotknutej osoby na vyššie uvedené účely v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Predávajúci nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

  Súhlas so spracúvaním osobných údajov – zákazníci. Týmto ako kupujúci udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu podľa predchádzajúceho odseku 4.1 úvodných ustanovení a obchodných podmienok spoločnosťou Berg šport SK s.r.o., Belehradská 3 , 040 13 Košice, Slovenská republika, IČO: 36764931. Ako kupujúci som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedené súhlasy som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou. Ako kupujúci prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.bergsport.sk.

  4.2. Práva kupujúceho

  Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať svoje osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu predávajúceho po svojom prihlásení v menu „Môj účet".

  Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
   1. identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
   2. identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZOOÚ,
   3. účel spracúvania osobných údajov,
   4. zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZOOÚ a
   5. doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
    1. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
    2. tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
    3. okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
    4. formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
    5. tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
    6. pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4.6 týchto ustanovení je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
     1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
     2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
     3. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
     4. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
     5. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
     6. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

  4.3 Právo kupujúceho podľa bodu 4.2 bodu 5 a 6 týchto ustanovení možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

  4.4 Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

  1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  2. využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  3. poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

  4.5 Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

  4.6 Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 4.13 týchto ustanovení . Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

  4.7 Ak kupujúci uplatní svoje právo

  1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
  2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,
  3. u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku týchto obchodných podmienok, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

  4.8 Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

  4.9 Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

  4.10 Ak kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

  4.11 Žiadosť kupujúceho podľa ods. 4.2 bodu 1 až 3, 5 až 8 týchto ustanovení a ods. 4.4 až 4.6 týchto ustanovení vybaví predávajúci bezplatne.

  4.12 Žiadosť kupujúceho podľa ods. 4.2 bodu 4 týchto ustanovení vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

  4.13 Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 4.11 a 4.12. týchto ustanovení najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti

  4.14 Obmedzenie práv kupujúceho podľa ods. 4.3 týchto ustanovení predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

  5. Predávajúci je právnická osoba, ktorá prevádzkuje tento internetový obchod za účelom predaja tovaru a služieb koncovému zákazníkovi aj v kamennej predajni Berg šport. V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu Osobných údajov:
  - v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov a /alebo služieb Predávajúcim, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s Predávajúcim, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou.

  Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v ods. 4  týchto ustanovení.
  Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
  Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

  Zmluvné strany Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že kupujúci (ďalej aj „dotknutá osoba“) v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu. V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúcich, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia v internetovom obchode www.bergsport.sk. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje poskytol dobrovoľne a že tieto údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.
  Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho- dotknutej osoby uvedené v zozname osobných údajov a to aj bez súhlasu dotknutej osoby; právnym základom spracúvania je § 10 ods. 3 pís. b) zákona 122/2013 Z.z.
  Predávajúci je oprávnený od kupujúceho a to aj opakovane požadovať poskytnutie osobných údajov špecifikovaných v časti zoznam osobných údajov uvedených vyššie v tejto informácii.
  - za účelom / účelmi uvedenými nižšie v čl. II.

  6. Sprostredkovateľ je právnická osoba, ktorá poskytuje Predávajúcemu služby :

  Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v ods. 4 týchto ustanovení  prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:


  1. SIXNET s.r.o. Dúhová 40 , 040 01 Košice , IČO:36 215 121
  2. VF TREND s.r.o.,Košická Belá 323,044 65 Košická Belá , IČO: 36 604 577
  3. Slovak Parcel Service s.r.o. ,Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji  IČO: 31329217 ,
  4. DHL Parcel Slovensko spol. s r. o., IČO: 47 927 682, so sídlom Na Pántoch 18,  Bratislava – Rača, PSČ 831 06 ,
  5.Slovenská pošta, a. s. ,Partizánska cesta   975 99 Banská Bystrica 1, IČO: 36 631 124
  6. GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, Lieskovec 962 21, IČO: 36624942
  7.123Kurier, s. r. o. Vojtaššákova 616, 027 44 Tvrdošín, Slovenská republika , IČO: 46 598 863

  Sprostredkovateľ SIXNET s.r.o. je prevádzkovateľom viac internetových obchodov medzi iným aj internetového obchodu Predávajúceho: SIXNET s.r.o. Dúhová 40 ,040 01 Košice ,IČO:36 215 121

  Rozsah spracovana osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie tovaru, telefónne číslo, e-mail

   

  II. Účely a doby spracovania Osobných údajov

  1. Predávajúci spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely

  a)  plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb:
  - osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;

  b) dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.);
  - daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
  - plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu:

  c) Predávajúci je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia:
  - záručnej doby na tovar.
  - účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený;

  d)  marketingové a obchodné ponuky služieb Predávajúceho:
  - Predávajúci neposiela plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb.
  - Predávajúci neposiela zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov.
  - cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie
  prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. S použitím druhého typu cookies môže  Kupujúci vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky.

  2. Predávajúci je správcom Osobných údajov.

   

  III. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

  1. Pokiaľ Kupujúci neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Predávajúcim a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Predávajúceho.
  2. Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Predávajúci Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.
  3. Kupujúci je povinný Predávajúcemu poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Kupujúci. Predávajúci za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.
  4. Predávajúci vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.
  5. Predávajúci je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, vybavovanie reklamácií, registrácia nového zákazníka,
  6. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

  IV. Práva Kupujúceho súvisiace so spracovaním – zhrnutie.

  1. Práva Kupujúceho v súvislosti s ochranou osobných údajov:
  a) požadovať od Predávajúceho prístup k jeho Osobným údajom;
  b) na opravu poskytnutých Osobných údajov;
  c) na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;
  d) na obmedzenie spracovania Osobných údajov;
  e) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;
  f) právo na prenos osobných údajov na iného správcu;
  g) právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
  h) právo na odvolanie súhlasu.

  2. Kupujúci môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť prostredníctvom odkazu uvedeného v e-maile zaslaného zo strany Predávajúceho alebo žiadosti na adrese info@bergsport.sk .

  3. Práva podľa ods. 1 tohto článku písm. c) a d) nie je možné uplatniť v rozsahu a na účely uvedené v čl. II ods. 1 písm. a), b) a c)

  4. V prípade, že by sa Kupujúci domnieval, že Predávajúci vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
  a) požiadať Predávajúceho o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu info@bergsport.sk
  b) namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu info@bergsport.sk aby Predávajúci zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Predávajúci o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Účastníka. Ak nevyhovie Predávajúci námietke, má Kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.
  5. Ak uplatní Kupujúci právo podľa tohto článku, je Predávajúci povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti .
  6. Prijatie žiadosti o uplatnení práva z článku IV., bodu 1 a) a f) je možné iba prostredníctvom dátovej správy, elektronicky alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla spoločnosti. Súčasťou žiadosti je potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude potom zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti žiadateľa.
  7. Pokiaľ Kupujúci uplatní niektoré z práv z článku IV., Odsek 1, má Predávajúci právo žiadať preukázanie totožnosti Kupujúceho. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má Predávajúci právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z článku IV., Odsek 1 prijatá.

  V. Záverečné ustanovenia

  1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Kupujúcim a Predávajúcim sú príslušné slovenské súdy.
  2. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
  3. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05. 2018.

  Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

  1. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.
  2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.
  3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

  Záverečné ustanovenia

  1. Pri nákupe tovaru na bergsport.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.
  2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na bergsport.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.
  3. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na bergsport.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
  4. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z bergsport.sk.
  5. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na bergsport.sk
  6. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na bergsport.sk .
  7. Kupujúci súhlasí s tým, že mu bude zaslaná faktúra za objednané produkty elektronicky formou e-mailu.
  8. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.
  9. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj súhlas s VOP Predávajúceho.
  10. Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 15.07.2020. Zmeny vyhradené.

  Na záver všetky zmluvné vzťahy a podmienky v zmluvách sa riadia bezpodmienečne ustanoveniami Občianskeho zákonníka

  Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka.

   

  Partneri

  bergsportbergsport